Kestävämpää metsitystä: uusi opas antaa eväitä luonnon ja maiseman huomioimiseen

7.12.2023

Metsitys on viime vuosina noussut yhdeksi keinoksi ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Metsityksessä tulisi huomioida luontoon, maisemaan ja virkistykseen liittyvät seikat, sillä oikea-aikaisilla toimenpiteillä on mahdollista tukea monimuotoisemman, maisemaan paremmin sulautuvan metsän kehittymistä. Samalla ehkäistään haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tapion julkaisemaan oppaaseen on koottu tietoa luonnon- ja maisemanhoidosta metsityksen eri vaiheissa.

Metsityksen suunnittelu- ja toteutusvaiheen päätökset näkyvät syntyneessä metsässä vuosikymmenienkin päästä. Luonnon ja maiseman huomioiminen on pitkäjänteistä työtä, mutta pienillä teoilla on mahdollista vaikuttaa lopputulokseen.

Selvitykseen on kerätty yksien kansien väliin käytännön vinkkejä ja toimintatapoja, joilla metsityksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan katsoa puuntuotantoa pidemmälle. Oppaan ideoita hyödyntämällä metsitysalueesta kehittyy kauniimpi, monimuotoisempi metsikkö. Luonnon ja maiseman huomioimisella lukija oppii välttämään yleisimpiä sudenkuoppia, jotka liittyvät olennaisesti myös metsityksen kannattavuuteen.

Selvityksen sisältö keskittyy avointen alueiden metsitykseen, joten sitä voi hyödyntää esimerkiksi entisen peltojen ja turvetuotantoalueiden sekä muiden joutoalueiden metsityksessä. Raportti on tarkoitettu etenkin metsityksen suunnittelijoille ja toteuttajille.

Metsityksen monet tavoitteet

”Joutoalueiden metsitys vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja pitkäjänteistä hoitoa. Metsityksestä on paljon tietoa tarjolla toteuttajille, mutta luonnon ja maiseman huomioiminen on jäänyt tähän asti paljon vähemmälle huomiolle”, toteaa metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Metsitystä tulisi tarkastella monipuolisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän, puuston kasvun, luonnon monimuotoisuuden, maiseman, vesistöjen ja virkistyskäytön kannalta. Metsityksessä on pidettävä mielessä monet seikat aina alueen ominaisuuksista jatkohoitoon saakka. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella parannetaan alueen virkistyskäyttö-, luonto- ja maisema-arvoja huomattavasti samalla, kun puusto kasvaa toivotusti.

Luonnon ja maiseman huomioiminen on mahdollista metsityksen joka vaiheessa

Selvityksessä kuvataan luonnon ja maiseman huomioimista niin suunnittelun, toteutuksen kuin erittäin tärkeän jatkohoidonkin aikana. Alueen valinnassa tulee huomioida paikalliset olosuhteet ja mahdollisesti monimuotoisuudelle ja maisemalle arvokkaat kohteet, joita metsitys heikentäisi tai aiheuttaisi muita haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

”Metsityksen toteutusvaiheessa pienilläkin teoilla on vaikutusta. Metsityskohteiden luonnon- ja maisemanhoidon yhtenä tavoitteena on säästää ja jopa luoda erilaisia pienelinympäristöjä. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen kosteita painanteita, kivikasoja ja kasvillisuutta. Näitä korostamalla saadaan aikaan kaivattua vaihtelua kohteelle”, sanoo ympäristöasiantuntija Selma Salin Tapiosta.

Selvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsitys kestävästi -hanketta, joka kuuluu maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen.

Tutustu selvitykseen

Lisätietoa Metsitys kestävästi -hankkeesta

 

Lisätietoja

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041
  • Selma Salin
  • Ympäristöasiantuntija
  • selma.salin(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6075