Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

Laskelmia ja analyysejä metsätaloutta, puunhankintaa ja maankäytön suunnittelua varten.

Tiedätkö, kuinka suuri on hallinnoimiesi metsien tuottoarvo ja paljonko niistä kertyy hakattavaa puustoa seuraavilla vuosikymmenillä? Osaatko arvioida, miten voimassa olevan metsäsuunnitelman noudattaminen vaikuttaa metsien kasvuun ja ikärakenteeseen? Entä miten paljon jonkin metsäalueen suojelu vaikuttaisi metsätaloudesta kertyviin tuloihin? Onko tiedossasi merkittäviä investointitarpeita vuosikymmenten päässä tulevaisuudessa? Tarvitsetko mahdollista investointia varten tietoa lähialueelta saatavan puuraaka-aineen tai metsäbiomassan määrästä?

Tapio tarjoaa asiantuntijapalveluja metsänomistajille, yrityksille, kunnille, kaupungeille ja muille organisaatioille, joita kiinnostaa joko omien metsien kehitys tai tietyltä alueelta löytyvän puuraaka-aineen määrä. Tapion tuottamissa laskennoissa metsätalouden tai puunhankintaa vaativan liiketoiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Tapion palvelut räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Metsänomistajat saavat palvelusta konkreettisia toimintasuosituksia, jos esimerkiksi vuotuisissa hakkuumäärissä olisi hyvä tehdä muutoksia tai jonkin alueen suojelusta aiheutuvia tulonmenetyksiä halutaan arvioida. Biomassaan perustuvaa liiketoimintaa suunnitteleville yrityksille voidaan tuottaa tietoa tuotannossa tarvittavan puuraaka-aineen alueellisesta saatavuudesta. Kaavoitusprosessin tueksi osaamme laatia asiantuntevan arvion kaavaehdotuksen metsätaloudellisista vaikutuksista.

Analyysit ja laskentapalvelut aina asiakkaidemme tarpeisiin

Tapio on tuottanut metsien kehitystä ennustavia laskentoja ja analyyseja useille suuria metsäomaisuuksia hallinnoiville kaupungeille, yrityksille, seurakunnille ja kartanoille. Yritysten ja julkisyhteisöjen omistamissa metsissä suunnitellut hakkuut ja metsänhoitotyöt on aina helpompi perustella, kun toimenpiteiden vaikutukset metsien kehitykseen ja metsätalouden kassavirtaan tunnetaan pitkälle tulevaisuuteen. Tarpeen mukaan esittelemme tulokset ja kehitysehdotukset asiakkaan toivomalla tavalla, sekä tuemme asiakasta hänen soveltaessaan raportissa esitettyjä asioita käytäntöön.

Lähtökohtana asiakkaan tavoitteiden analyysi, paras mahdollinen metsävaratieto ja metsän tuottoarvon laskenta

Tapion laatimat metsäanalyysit tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kysy lisää ja kerro tarpeesi Tapion asiantuntijoille, niin räätälöimme teille tavoitteidenne mukaisen palvelun. Laskennoissa käytämme aina parhaiten tilanteeseen sopivaa metsävaratietoa, joka voi tilanteesta riippuen olla joko Luonnonvarakeskuksen kartoittamaa VMI-tietoa, Suomen metsäkeskuksen ylläpitämää metsävaratietoa tai asiakkaan omaan metsäsuunnitelmaan perustuvaa tietoa.

Tapion metsäanalyysissa metsätalouden kannattavuutta tarkastellaan useimmiten metsän tuottoarvon kautta, eli metsästä tulevaisuudessa saatavat hakkuutulot ja metsänhoidon kustannukset diskontataan nykyhetkeen asiakkaan kanssa sovitulla, yleensä markkinakorosta johdetulla realistisella korkovaatimuksella.

Metsien kehitystä ennustetaan Luonnonvarakeskuksen laatimilla, alueellisesti kalibroiduilla kasvumalleilla, jotka toimivat sitä paremmin, mitä laadukkaampaa tietoa metsien nykytilasta on olemassa. Hakkuut ja metsänhoitotyöt simuloidaan aina Hyvän metsänhoidon suositusten asettamissa rajoissa siten, että asiakkaan metsätaloudelle asettamat tavoitteet toteutuvat optimaalisesti. Tavoitteissa voidaan esimerkiksi rajoittaa avohakkuiden määrää tai edellyttää tietyn suuruisia vuotuisia hakkuumääriä.

Metsän tuottoarvon laskenta

Metsän tuottoarvon laskenta kertoo, paljonko metsäomaisuutesi tuottaisi tietyllä korkokannalla, jos sitä hoidettaisiin taloudellisesti optimaalisesti. Tuottoarvon laskentaa on käytetty myös metsätilojen suojelusta aiheutuvan hakkuutulojen menetyksen arvottamisessa. Tapion tuottamasta raportista selviää hakkuutulojen jakautuminen ja puuston määrän kehittyminen viiden vuoden jaksoissa.

Metsän- ja luonnonhoidon toimintamalli

Tarjoamme asiakkaillemme Luonnonvarakeskuksen tuottamiin kasvumalleihin perustuvan arvion siitä, miten metsien rakenne ja metsästä saatavat hakkuutulot kehittyvät pitkällä aikavälillä vaihtoehtoisilla metsän- ja luonnonhoidon toimintamalleilla. Tyypillisesti laskennan taustalla on asiakkaan oma metsäsuunnitelma tai hakkuusuunnite, jonka vaikutuksia tarkastellaan.

Suuria pinta-aloja omistaville metsänomistajille, jotka tekevät vuosittain aina suunnilleen samansuuruisen määrän hakkuita, olemme laskeneet vaihtoehtoisia hakkuusuunnitteita helpottamaan päätöksentekoa ja strategista metsäsuunnittelua. Analysoimme, miten asiakkaamme metsät kehittyvät nykyisellä metsäsuunnitelmalla tai hakkuusuunnitteella. Tarjoamme perusteltuja vaihtoehtoja ja käytännön työtä helpottavia ratkaisuja nykyiseen toimintamalliin.

FSC-sertifioinnin kannattavuus

Osaatko arvioida FSC-sertifiointiin liittymisen kannattavuutta? Sertifiointi rajoittaa aina metsänomistajan hakkuumahdollisuuksia, mutta puutavarasta saatava kantohinta saattaa olla FSC:n ansiosta korkeampi. Palvelussa arvioimme FSC-sertifiointiin liittymisen taloudellista kannattavuutta ja autamme muutenkin kaikissa FSC:hen liittyvissä kysymyksissä.

Biomassaselvitykset

Biomassaselvitykset on tarkoitettu biomassaa käyttävien biojalostamoiden ja terminaalien sijoituspaikkojen arviointiin. Palvelussa kartoitetaan halutun raaka-aineen saatavuutta ja arvioidaan tarvittavan raaka-ainemäärän kuljettamisesta aiheutuvia logistisia kustannuksia. Tyypillisesti asiakkailla on jo olemassa vaihtoehtoja jalostamoiden tai terminaalien sijoituspaikoista, minkä jälkeen Tapion selvitys auttaa päätöksenteossa. Kerro asiantuntijallemme lisää omista tarpeistasi.

Tuhkan tuotanto- ja hyötykäyttöselvitykset

Kannattaisiko sinun investoida tuhkan tuotantoon tai hyötykäyttöön toimialueellasi? Palvelussa kartoitamme tuhkan alueellista saatavuutta sekä tuhkan mahdollisia käyttökohteita asiakasta kiinnostavalla toimialueella. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat tuhkalannoitusta sekä tien- ja maanrakennuspalveluja tarjoavat yritykset.

Kaavoituksen metsätalousvaikutusten arviointi

Maakuntien ja kaupunkien strategiatyötä ja kaavoitusta tukevissa selvityksissä kiinnostuksen kohteena on kaavamuutosten ja -ehdotusten metsätalouteen kohdistuvien välittömien ja välillisten vaikutusten arviointi. Tapiolla on osaamista muun muassa metsätalouden kannattavuuteen, metsäluonnon monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön, puukauppaan ja työllisyyteen aiheutuvien vaikutusten arvioinnista.

Referenssit

Jyväskylän kaupunki

Arvioimme Jyväskylän kaupungin vuonna 2018 laaditun metsäohjelman vaikutukset 50 vuoden päähän. Työssä selvitimme, miten kaupungin metsävarallisuus tulee kehittymään virkamiesten valmisteleman metsäohjelman mukaisilla metsänhoidon tavoitteilla ja rajoituksilla. Hoitoluokittain laaditut laskelmat löytyvät kaupungin metsäohjelman liitteestä.

Lappeenrannan kaupunki

Teimme Lappeenrannan kaupungille vertailun metsien kasvattamisesta joko tasaikäisrakenteisina tai jatkuvan kasvatuksen periaattein. Laaditun tilausraportin tarkoituksena oli kuvata päätöksentekijöille eri metsänkasvatusvaihtoehtojen pitkän aikavälin seurauksia. Taloudellisten vaikutusten lisäksi raportissa tarkasteltiin jatkuvan ja jaksollisen kasvatuksen eroavuuksia mm. luonnon monimuotoisuuden, metsätuhoriskien, vesistöjen, maiseman, virkistyskäytön ja hiilensidonnan kannalta.

Porin kaupunki

Tarkastelimme Porin kaupungin omistavan Tammen tilan metsien kehitystä ja metsätaloudesta kertyvää kassavirtaa kolmella eri skenaariolla: talous-, virkistyskäyttö- ja suojelupainotteinen metsänhoito. Skenaariolaskelmat ovat olleet keskeinen osa Tammen alueelle vuosiksi 2019-2069 laadittavan metsienhoito-ohjelman valmistelutyötä.

Oy Stockfors Ab

Oy Stockfors Ab hallinnoi laajoja metsätilakokonaisuuksia Loviisasta käsin. Uusien metsäsuunnitelmien yhteyteen olemme laatineet useita pitkän aikavälin tarkasteluja, joissa on tarkasteltu laadittujen metsäsuunnitelmien vaikutuksia kyseiseen metsävarallisuuteen. Painopisteenä laskelmissa on ollut taloudellisesti optimaalisen ja pitkällä aikavälillä kestävän hakkuusuunnitteen määrittäminen.

Vapo Oy

Laskimme Vapo Oy:n koko metsäomaisuuden taloudellisen tuottoarvon eri korkokannoilla simuloimalla yhtiön metsävarallisuuden kehittymistä 100 vuotta eteenpäin ja diskonttaamalla tulevaisuudessa ennustetut kassavirrat nykyarvoon.

Lahden kaupungin yleiskaavaluonnoksen metsätaloudellisten vaikutusten arviointi

Laadimme FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n aliurakoitsijana arvioinnin Lahden kaupungin yleiskaavaluonnoksen vaikutuksista alueen metsätalouteen. Arvioinnissa tarkasteltiin metsätalouskäytössä olevan pinta-alan muutoksia, vaikutuksia hakkuutuloihin ja -kertymiin sekä maisematyölupavaatimusmenettelyn haittoja yksityisten metsänomistajien ja yhteismetsän metsätalouden harjoittamiseen.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079