Soiden ennallistaminen vaatii huolellista suunnittelua, jotta suon luontainen vesitalous saadaan onnistuneesti ja kustannustehokkaasti palautettua. Olemme erikoistuneet valuma-alueiden pintavesien virtauksien mallintamiseen sekä ennallistamisen suunnittelutyöhön.

Autamme löytämään ennallistettavalle kohteelle maanomistajan toiveiden mukaisen ratkaisun hyödyntäen uusimpia paikkatietotyökaluja ja ennallistamismenetelmiä kuten vesien palauttamista kuivuneille soille, missä olemme valtakunnallisesti suunnittelu- ja kehitystyön edelläkävijöitä.

Soiden ennallistamisen ja vedenpalautuksen hyödyt

Soiden ennallistamisella pyritään palauttamaan ojituksen myötä kuivuneita soita lähemmäs luontaista tilaa. Käytännössä tämä tarkoittaa ojien ja niiden seurauksena syntyneen puuston kuivatusvaikutuksen poistamista tai vähentämistä. Perinteisesti ennallistamista on tehty täyttämällä kaikki alueen ojat. Kaikkien ojien täyttäminen ei kuitenkaan ole joka alueella mahdollista tai kustannuksien puolesta järkevää. Tällöin voidaan käyttää menetelmänä vedenpalautusta, missä tarkalla suunnittelulla pystytään palauttamaan suon luontainen valuma-alue johdeojien avulla. Ennallistamistoimilla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä valuma-alueen alapuolisten vesistöjen vedenlaatua. Lisäksi ennallistaminen turvaa suon pysymisen suona, jolloin turvataan myös turpeen suuri hiilivarasto. Lue lisää ennallistamisesta Metsänhoidon suosituksista.

Vedenpalautus kuivuneelle suoalueelle on uudenlainen menetelmä, jolla voidaan palauttaa kuivuneen suon vesitalous lähemmäksi luonnontilaa hyvin kustannustehokkaasti ja viereisten metsien puuston kasvu turvaten. Vedenpalautus on ennallistamistoimi, joka voidaan toteuttaa omana toimenpiteenään tai yhdessä muiden ennallistamistoimien kanssa.

Vedenpalauttamisessa hyödynnetään johdeojaa, jonka avulla vedet johdetaan suolle.

Soiden ennallistamisen suunnittelu

Ennen ennallistamistoimien aloittamista on syytä suunnitella toteutus huolella. Teemme ennallistamissuunnitelmia maanomistajan toiveiden mukaisesti huomioiden ympäröivät maa-alueet ja niiden käyttötarpeen. Hyvän suunnittelun avulla ennallistaminen voidaan kohdentaa tarkasti halutulle alueella.

Suunnittelutyö alkaa paikkatietosuunnitelmalla, jonka jälkeen suunnitelma täsmennetään maastomittausten ja -havaintojen perusteella. Ennallistamisen ja vedenpalautuksen maastomittauksissa käytämme luotettavaa ja myös korkeuslukemien osalta tarkkaa satelliittipaikannusta. Mittausten avulla voimme varmistaa, ettei läheisille maa-alueille aiheudu ennallistamistoimista vettymishaittoja. Luotu suunnitelma voidaan vielä mallintaa korkeusmalliin ja virtausverkkoon, jolloin voimme tehdä vaikutustenarviointia jo ennen varsinaisia toteutuksia. Näin saamme luotua kattavan suunnitelman onnistuneiden ennallistamistoimien toteuttamiseksi.

Tutustu töihimme

Vesien palauttaminen suojelusoille (Vespa-hanke)

Tapiossa olemme kartoittaneet vuodesta 2020 lähtien vesien palauttamiseen soveltuvia suojelusuokohteita. Hankkeen aikana olemme kehittäneet tarkkoja maastosuunnittelumenetelmiä perustuen sekä tasolaserin että satelliittipaikannuksen käyttöön. Lue lisää

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille (Ojasta allikkoon -hanke)

Suunnittelimme neljälle yksityismaiden pilottialueelle vedenpalautusmahdollisuudet Iijoen valuma-alueella. Loimme yhdessä hankekumppaneiden kanssa toimintamallin vedenpalautushankkeiden toteuttamiseksi yksityismaiden kuivuneilla suoalueilla. Lisäksi hankkeessa tuotettiin valtakunnallinen paikkatietoaineisto potentiaalisista vedenpalautuskohteista. Lue lisää

Kysy, niin kerromme lisää
 • Tarja Anttila
 • Suometsien asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014
 • Maija Kauppila
 • Ympäristöasiantuntija
 • maija.kauppila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6024
 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015