Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Tapio Oy:n koordinoiman tutkimus- ja kehityshankkeen (v. 2016–2018) päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismaametsien lannoituksessa. Hankkeessa selvitetään, kuinka tuhka voidaan turvallisesti ja kestävästi kierrättää hyötykäyttöön. Puutuhkan käytön edistäminen lisää kiertotalouden merkitystä yhteiskunnalle.

Tausta

Suomessa syntyy metsä- ja energiateollisuudessa vuosittain merkittävä määrä puu- ja turvetuhkaa, joka sisältää puiden kasvun kannalta tärkeitä ravinteita, kuten kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia. Ravinteiden ohella tuhka voi sisältää myös pieniä määriä haitta-aineita, kuten ruokasieniin mahdollisesti kerääntyviä raskasmetalleja. Ravinteiden kierrätyksen kannalta puutuhka on erinomainen luonnon lannoite, jonka käyttöä tulisi edistää. Tämä edellyttää paitsi kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, myös kaiken olemassa olevan tiedon jalostamista käytännön ohjeiksi ja teknisiksi sovelluksiksi.

Koska kivennäismaiden metsissä typpi yleensä rajoittaa puuston kasvua, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa.

Käytännön tietoa ja kokemuksia tuhka-typpilannoituksen turvallisuudesta, eli raskasmetallien kerääntymisestä marjoihin ja ruokasieniin, sekä tuhkalannoituksen teknisestä toteuttamisesta on kuitenkin vielä varsin rajallisesti.

Lämpölaitokselta syntynyttä puutuhkaa.

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa kivennäismaiden tuhkalannoituksesta sekä kehittää tarpeet kohtaavia tuotteita, täydentää ja päivittää suosituksia ja standardeja sekä konkretisoida tuhkalannoitukseen liittyviä hyötyjä. Hankkeessa selvitetään kokeellisesti ja kirjallisuuskatsausten avulla:

1. Aiheuttaako tuhkalannoitus vaaraa ihmisen terveydelle?
2. Lisääkö tuhkalannoitus yhdistettynä typpilisään puuston kasvua kivennäismaalla?
3. Miten tuhkalannoituksen käytännön esteitä voitaisiin purkaa, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin?

Keskeisimmät tulokset

Hankkeessa on tuotettu raportteja, opinnäytetyö, seminaari, työpaja ja kaksi retkeilyä. Hankkeen loppuseminaari pidettiin lokakuussa 2018 KoneAgria-messuilla Jyväskylässä, jossa esiteltiin hankkeen keskeisimmät tulokset.

Loppuseminaari Jyväskylässä 11.10.2018

Seminaarin ohjelma

Puutuhkaretkeily Pirkanmaalle 31.5.2018

Video tuhkalannoituksesta

Koealalle tehtiin tuhkalannoitus traktorilevityksenä 11.4.2018. Tuhkan levitysmäärät vaihtelivat koealoittain 3000 kilosta hehtaarilla 9000 kiloon hehtaarilla. Levityksen onnistumista ja tasaisuutta mitattiin videossa näkyvillä suppiloilla, punnitsemalla suppiloihin kertynyt tuhkamäärä. Tuhkalannoituksen kuvasi Acarina Oy. Video on nopeutettu.

Puutuhka hankeraportti 2016-2017

Puutuhkaretkeily 19.5.2017

Puutuhkatyöpaja 23.3.2017

Työpajan ohjelma 

Puutuhkaseminaari 29.11.2016

Seminaarin ohjelma

Opinnäytetyö, Mervi Matilainen, 28.11.2017

Puutuhkan vaikutus puun kasvuun, 2017

Tuhkalannoituksen esteiden purku, 2017

Tuhkalannoituksen vaikutus marjoihin ja sieniin, 2017

Hyödynsaajat

Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat metsäomaisuudestaan aktiivisesti huolta pitävät metsänomistajat sekä kestävästä ja turvallisesta ravinteiden kierrätysliiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset. Näitä ovat muun muassa tuhkan tuottajat, lannoitevalmistajat ja muut tuhkan jatkojalostajat, kuljetusyritykset sekä metsäalan palveluntarjoajat.

Yhteistyökumppanit

Tapio Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke toimi yhteistyössä EU:n Valerie-hankkeen kanssa, jossa tutkimustietoa tuhkan hyötykäytöstä vietiin käytäntöön.

Lisätietoja

Samuli Joensuu, vesiensuojelun asiantuntija, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi
Raimo Heikkilä, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, raimo.heikkila(at)ymparisto.fi
Hannu Ilvesniemi, professori, Luonnonvarakeskus, hannu.ilvesniemi(at)luke.fi

Valerie-hanke

Valerie-hankkeessa kehitettiin sidosryhmäyhteistyötä ja siihen liittyvää työkalua. Hankkeessa oli mukana useita eri maita ja osa-alueita niin maataloudesta kuin metsätaloudestakin. Suomen case study perehtyi etenkin metsäbiomassan kestävään tuotantoon ja siinä erityistarkastelussa oli puutuhkan hyötykäyttö.

Valeriessa edistettiin viestinnän keinoin tuhkan käyttöä ja levitettiin tietoa tuhkan hyvistä puustovaikutuksista. Tavoitteena oli lisätä muun muassa tuhkalannoituksen määrää niin kivennäismailla kuin turvemaillakin ja edistää tuhkan käyttöä metsätien rakennusmateriaalina. Valerie-hankkeen tuloksena syntyi ask-Valerie -työkalu.

Puutuhkaretkeily Kiteelle raportti 19.5.2017

Puutuhka-työpaja, Barriers guidelines
Valerie 4th meeting report 23.3.2017

Valeriehankkeen kansainvälinen esite