Metsätalouden pohjavesivaikutukset – MEPO-hankkeessa kootaan tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tämän pohjalta tuotetaan ohjeistusta ja työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla. Hankkeessa tarkastellaan, onko tarvetta täsmentää hydrogeologialtaan erilaisten pohjavesialueiden metsähoitosuosituksia. Lisäksi selvitetään erilaisten pohjaveden seuranta-aineistojen hyödyntämistä yhdistämällä eri tahoilla olevaa tietoa.

Tausta

MEPO-hanke pohjautuu useisiin metsätalouden pohjavesihankkeisiin joita vuosien aikana on ollut. Hankkeiden tarkoituksena on ollut pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla on parannettu metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hankkeilla on järjestetty työpajoja, joihin on kutsuttu metsätaloustoimijoita, tutkijoita ja viranomaisia keskustelemaan metsätalouden vaihtoehdoista pohjavesialueilla. Tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli ELY-keskusten pohjavesiviranomaisten ja metsätaloustoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti ojien kunnostamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeissa on seurattu ojien perkausten vaikutuksia pohjaveteen Kokkolan Patamäen pilottialueella, jota käytetään talousveden ottamiseen. Vastaavien seurantakohteiden määrää pitäisi jatkossa kasvattaa, jotta voisimme päivittää pohjavesien osalta metsätalouden vesiensuojelusuositukset ajan tasalle.

Hankkeissa on täydennetty TASO-hankkeella luotua metsäojitusilmoitus-lomaketta pohjavesien osalta.

Toiminta

Metsätalouden pohjavesivaikutukset pohjaveteen-hanke on jaettu viiteen työpakettiin. Tapion vastuulla on TP3.

  • TP1: Kunnostusojituksen vaikutus pohjaveteen
  • TP2: Metsätalouden muiden toimintojen vaikutus pohjaveteen
  • TP3: Pohjavesivaikutusten hallinnan työkalut kestävässä metsätaloudessa
  • TP4: Metsätalouden pohjavesivaikutusten seuranta
  • TP5: Suositukset ja lisätutkimustarpeet

Koulutukset

Hankkeessa kerättyjä tietoja käytetään KUNNOS-riskityökalun kehittämiseen. Työkalua laajennetaan niin, että sillä pystytään arvioimaan ojien kunnostuksen vaikutus sekä muodostuvan pohjaveden määrään, että laatuun. Työkalun käyttöön laaditaan koulutusmateriaali ja koulutukset. Ensimmäiset koulutukset pidettiin 24.-25.11, lue lisää.

Yhteistyökumppanit

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus. Muuta hankkeen toteuttajat ovat Tapio, LuonnonvarakeskusOulun yliopisto, WaterHope Oy ja Gain Oy.

Hankkeen kesto

1.4.2020–31.12.2021

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Valtioneuvoston kanslia.

Aineistot

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, +358 40 534 1043

MEPO-hankkeen projektipäällikkö Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, ritva.britschgi(at)ymparisto.fi

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 40 534 1043