Metsätalouden pohjavesivaikutukset – MEPO-hankkeessa kootaan tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tämän pohjalta tuotetaan ohjeistusta ja työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla. Hankkeessa tarkastellaan, onko tarvetta täsmentää hydrogeologialtaan erilaisten pohjavesialueiden metsähoitosuosituksia. Lisäksi selvitetään erilaisten pohjaveden seuranta-aineistojen hyödyntämistä yhdistämällä eri tahoilla olevaa tietoa.

KUNNOS-työkalu avataan helmikuussa 2022. Ohjeet käyttäjätunnuksen ja salasanan hankkimiseen tulevat tälle verkkosivulle.

Tausta

MEPO-hanke pohjautuu useisiin metsätalouden pohjavesihankkeisiin joita vuosien aikana on ollut. Hankkeiden tarkoituksena on ollut pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla on parannettu metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hankkeilla on järjestetty työpajoja, joihin on kutsuttu metsätaloustoimijoita, tutkijoita ja viranomaisia keskustelemaan metsätalouden vaihtoehdoista pohjavesialueilla. Tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli ELY-keskusten pohjavesiviranomaisten ja metsätaloustoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti ojien kunnostamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeissa on seurattu ojien perkausten vaikutuksia pohjaveteen Kokkolan Patamäen pilottialueella, jota käytetään talousveden ottamiseen. Vastaavien seurantakohteiden määrää pitäisi jatkossa kasvattaa, jotta voisimme päivittää pohjavesien osalta metsätalouden vesiensuojelusuositukset ajan tasalle.

Hankkeissa on täydennetty TASO-hankkeella luotua metsäojitusilmoitus-lomaketta pohjavesien osalta.

Toiminta

Metsätalouden pohjavesivaikutukset pohjaveteen-hanke on jaettu viiteen työpakettiin. Tapion vastuulla on TP3.

 • TP1: Kunnostusojituksen vaikutus pohjaveteen
 • TP2: Metsätalouden muiden toimintojen vaikutus pohjaveteen
 • TP3: Pohjavesivaikutusten hallinnan työkalut kestävässä metsätaloudessa
 • TP4: Metsätalouden pohjavesivaikutusten seuranta
 • TP5: Suositukset ja lisätutkimustarpeet

Koulutukset

Hankkeessa kerättyjä tietoja käytetään KUNNOS-työkalun kehittämiseen. Työkalua on laajennettu niin, että sillä pystytään arvioimaan ojien kunnostuksen vaikutus sekä muodostuvan pohjaveden määrään, että laatuun. Työkalun käyttöön laaditaan koulutusmateriaali ja koulutukset. Ensimmäiset koulutukset pidettiin 24.-25.11.2020, lue lisää. KUNNOS-työkalun toinen koulutusjakso järjestettiin 24.-25.11.2021.

Yhteistyökumppanit

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus. Muuta hankkeen toteuttajat ovat Tapio, LuonnonvarakeskusOulun yliopisto, WaterHope Oy ja Gain Oy.

Hankkeen kesto

Hanke on päättynyt.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Valtioneuvoston kanslia.

Aineistot

Johdanto
Kulkeutumisreitit
Kulotus
Atrasiini
Pintavesikuormitus
Kaksitaso-uoma
Lopen kaksitasouoma – Tiina Ronkainen, Tapio
Ennallistaminen – lähde
Jatkosuunnitelmat

Pohjavesityöpajan muistio
Kunnostusojitusalueen hyvät käytännöt pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio
Mitä uusi pohjavesialueluokitus merkitsee? Ritva Britschgi, SYKE
Kokkolan seuranta-alueen kuulumisia Maiju Ikonen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Riskityökalu kunnostusojituksen suunnitteluun Tuomo Karvonen, WaterHope
Aiheesta jo keskusteltua Hanna Hentilä, SYKE
Ojitusilmoituslomake

 • Hankeraportti 17.1.2017: Metsätalous pohjevesialueilla – Kunnostusojitus ja terveyslannoitus erityistarkastelussa
 • Pohjavesityöpaja Helsinki 7.6.2016 Tapiossa järjestetyssä työpajassa kuultiin toimijoiden ja viranomaisten kokemuksia metsätaloustoimista pohjavesialueilla. Tavoitteena oli koota yhteen tarpeita hyvistä käytännöistä. Työpajassa pohdittiin myös tutkimustarpeita suositusten jatkokehittämistä varten. Samoin yritettiin löytää ratkaisumalleja joustavalle toiminnalle pohjavesialueilla. Pohjavesityöpajan esitykset ja muistio:

Pohjavesityöpajan muistio
Metsätalous pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio
Pohjavesikyselyn yhteenveto Hanna Hentilä, Ritva Britschgi, SYKE
Pohjavesialueita koskeva lainsäädantö Juhani Gustafsson, YM
Enon pohjavesialueen tuloksia Sirpa Piirainen, Luke

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, +358 40 534 1043

MEPO-hankkeen projektipäällikkö Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, ritva.britschgi(at)ymparisto.fi

 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015