Tapio muuttuvassa toiminta­ympäristössä – yhteiskunta­vastuuraportti

6.4.2020

Ilmastonmuutos, kehittyvä teknologia, jännitteet metsäkeskustelussa ja metsien monikäyttö muuttavat toimintatapoja ja suuntaavat uuden kehittämiseen. Peilasimme yhteiskuntavastuutekojamme toimintaympäristömme megatrendeihin.

Tapion yhteiskuntaraportti 2019  pdf →

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen

Ilmastonmuutoksen torjuminen on suuri haaste, jossa metsät ovat yksi keskeisistä ratkaisuista. Metsien osalta avaintekijöitä ovat metsävarojen kestävä käyttö, hiilensidonta metsiin, fossiilipohjaisia tuotteita korvaavien biopohjaisten tuotteiden kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kysymykset.

Tapiossa 2019: tehoa hiilensidontaan ja monimuotoisuuden vahvistamiseen
 • Tapion siemenviljelysten siemenillä vahvistetaan metsien uudistumiskykyä, kasvua ja kannattavuutta. Yhden vuoden aikana jalostetuilla siemenillä perustetut metsät sitovat Suomessa kiertoaikansa kuluessa noin 10 miljoonaa tonnia enemmän hiilidioksidia kuin paikallisella alkuperällä perustetut metsät. Tämä hiilensidonnan lisäys on suuruusluokaltaan noin kolmannes Suomen metsien nykyisestä hiilinielusta.
 • Panostimme monimuotoisuuden turvaamiseen monilla hankkeillamme. Metsäalan tutkijat kokoava Metsäpolitiikkafoorumi julkaisi politiikka- ja tutkimussuositukset monimuotoisuuden turvaamiseen. Monimetsä, Luontolaatu– ja Lajiturvahankkeet edistivät myös talousmetsien luonnonhoitoa käytännön tasolla. Talousmetsien luonnonhoidon omatoimiseen opiskeluun laadittiin uusi verkossa käytettävä avoin opiskeluaineisto.
 • Metsänhoidon suosituksia päivitettiin jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. Päivitystyöhön osallistui laaja joukko metsä- ja ympäristöalan toimijoita. Järjestimme aiheista koulutuskiertueen, webinaareja ja viestintäkampanjan, jotta päivitetty tieto saavuttaisi metsäammattilaiset ja metsänomistajat mahdollisimman tehokkaasti.
 • Koordinoimme ilmastonmuutoksen arjen vaikutuksiin pureutuvaa Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjaa. Yhteisessä viestinnässä oli mukana järjestöjä, kuntia ja muita kiinnostuneita toimijoita. Kaukaa viisasta metsänhoitoa -yhteiskampanja kokosi puolestaan metsänomistajalle perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tiivisti yhteen Metsänhoidon suositusten mukaiset keinot.
 • Suometsien hoidossa yhteensovitettavia kysymyksiä ovat suometsien metsävarat, puuhuolto, suometsien hoito ilmastonmuutoksen kannalta sekä monimuotoisuus- ja vesiensuojelukysymykset. Koordinoimamme Metsäpolitiikkafoorumin teema oli Suometsien kokonaisanalyysi, jonka politiikka- ja tutkimussuositukset julkaistiin alkuvuodesta 2020. Monipuolisten metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa suometsissä edistettiin myös metsäammattilaisten koulutuksilla, joissa käsiteltiin jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä.
 •  Suojelusoiden ennallistamiseen ja suometsien hoitoon panostettiin kouluttamalla paikkatietoaineistoja ojitussuunnittelijoille sekä palauttamalla vesiä kuivuneille suojelusoille. Julkisuudessa olleeseen keskusteluun metsistä tulevasta aiemmin arvioitua suuremmasta vesistökuormituksesta vastattiin MetsäVesi-hankkeella, jossa päivitettiin uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta.

Teknologia muuttaa toimintatapoja

Digitaalisten työvälineiden käyttö metsäalalla yleistyy nopeasti. Kehittyvä teknologia mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan kehittämisen ja erilaisten näkökulmien paremman huomioimisen metsäalalla. Metsä-, luonto- ja paikkatietoa yhdistämällä pystytään tehostamaan toimintaa.

Tapiossa 2019: Digitaalisia välineitä päätöksentekoon
 • Metsänhoidon suositustiedon digitalisointihankkeemme tuo metsätiedon vapaasti saatavilla kaikille ajasta ja paikasta riippumatta vuodesta 2020 alkaen. Digitalisointi helpottaa metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin suunnittelutehtävissäkin. Se mahdollistaa myös aivan uudenlaisten palveluiden kehittämisen.
 • Kehitimme paikkatietoa hyödyntävän Etapio-päätöstukijärjestelmän, jonka avulla metsänomistaja pystyy arvioimaan metsätilalla perusteella. Yhteistyössä Simosol Oy:n kanssa kehitetty palvelu julkaistaan vuonna 2020.
 • Ammattikäyttöön tarkoitettu TAPIO ForestKIT -metsätietojärjestelmä tehostaa metsätöiden suunnittelua ja toteutusta. Sen lisäosien avulla on tarkasteltavissa esimerkiksi erilaisten hakkuu- ja metsänhoitovaihtoehtojen sekä puutavaralajien hintojen vaihtelun vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. TAPIO ForestKITin kautta hallinnoitava metsäpinta-ala nousi vuonna 2019 yhteensä yli kahteen miljoonaan hehtaariin.
 • Uusi Metsäanalyysit-palvelumme osoittautui hyödylliseksi metsänhoidon toimintamallien laadinnassa. Sen skenaario- ja ennustelaskelmat toivat tietoa kuntien ja kaupunkien päätöksentekoon ja mahdollistivat taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen metsien käytössä. Analyysien kautta kasvatettiin kuntasektorin tietoisuutta hiilensidonnasta.
 • Paikkatiedon käyttö laajenee nopeasti. Esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n tilaamassa hankkeessa paikkatietoa hyödynnettiin uudella tavalla. Tapion tuottama karttataso auttaa puunostajia priorisoimaan suojeluarvoja koskevat tarkistukset alueille, joilla avoimen paikkatiedon perusteella saattaa olla FSC-standardin mukaisia luontokohteita laajoina ja yhtenäisinä kokonaisuuksina. Parantaa suojeluarvojen huomioon ottamista puunhankinnassa.
 • Uuden teknologian käyttöönotto vaatii tuekseen osaamista. Metsätalouden vesiensuojelua tehostettiin kouluttamalla eri organisaatioista yhteensä 80 ojien kunnostuksen suunnittelijaa hyödyntämään uusia paikkatietotyökaluja, joiden avulla suunnittelua voidaan tehdä.

Vuorovaikutus ja jännitteet metsäkeskustelussa

Metsistä on moneksi. Monimutkaisia ja keskenään ristiriitaisia tavoitteita joudutaan yhteensovittamaan ja etsimään nopeita ratkaisuja haasteisiin. Vastakkainasetteluiden muodostamat jännitteet, aktivismi ja vähättely näkyvät someajan nopeatahtisessa metsäkeskusteluissa.

Tapiossa 2019: Ratkaisuihin keskustelun kautta
 • Tuomme metsä-, luonto- ja paikkatiedon osaajana metsäkeskusteluun tutkimustietoon, käytäntöön ja asiantuntemukseen liittyviä sisältöjä, jaamme parhaita käytäntöjä sekä luomme verkostoja ja keskusteluareenoja. Analysoimme lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia ja kokoamme tietoa helposti omaksuttavaan muotoon. Kuuntelemme hämmennystä ja pyrimme vähentämään sitä. Tuomme keskusteluun eri sävyjä ja luomme ymmärrystä eri heimojen välille.
 • Metsänhoidon suositusten merkitys on suuri metsätiedon tuottajana ja välittäjänä. Ainutlaatuista on toimintatapa, jossa metsä-, ympäristö- ja luontoalan asiantuntijat kokoontuvat analysoimaan tutkimustietoa ja laativat suositukset parhaista käytännöistä. Metsänhoidon suosituksissa esitellään erilaisia metsänhoidon vaihtoehtoja taloudelliset-, monimuotoisuus- ja ilmastonäkökulmat huomioiden.
 • Jännitteitä ja ymmärtämistä helpotetaan myös historian ja kulttuurin tuntemisella. YLE TV1 esitti Metsälehden toimittajan ideasta lähteneen Suomi on metsäläinen -sarjan keväällä 2019. Sarjassa kerrotaan metsän vaikutuksesta Suomeen ja suomalaisuuteen sekä metsätalouden
  merkityksestä menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnille
 • Tapio-konsernin verkkosivujen sivulatauksia oli yli 10 miljoonaa kertaa, mikä kertoo yleisestä kiinnostuksesta metsä-, luonto- ja paikkatietoa kohtaan. Kävijät purkavat metsäkeskustelun ajankohtaisia aiheita myös Tapion Metsälehden aktiivisella keskustelupastalla.
 • Tiedon ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi järjestimme lukuisia koulutuksia sekä seminaareja ja webinaareja. Esimerkiksi “Jatkuva kasvatus Metsänhoidon suosituksissa – totta vai tarua” -webinaarissa toimme ajankohtaiseen keskustelunaiheeseen monipuolisia näkemyksiä.
 • Biotalous.fi on kaikille avoin palvelu, joka esittelee uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvia tuotteita ja ratkaisuja, blogikirjoituksia biotalouden aiheista ja jakaa biotalousuutisia sosiaalisessa mediassa. Olemme toimineet palvelun ylläpitäjänä vuodesta 2012 yhteistyössä palvelua rahoittavien ministeriöiden kanssa.

Metsien monikäytöstä hyvinvointia

Metsistä on saatavilla muutakin kuin puuta: metsien terveyshyödyt, ekosysteemipalvelut ja lisääntyvä kotimaanmatkailu luovat metsien käytölle uusia mahdollisuuksia.

Tapiossa 2019: Metsien terveyshyödyt osaksi arkea
 • Tutkimustietoa metsien myönteisistä vaikutuksista fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen terveyteen on tullut runsaasti. Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa kokosimme kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa ratkaisuja, joilla metsien terveyshyötyjä saadaan tiiviimmin osaksi kuntalaisten arkea. Tavoitteena on myös, että terveyden ja hyvinvointialan toimijat ottaisivat metsien terveyttä- ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset tiiviimmin osaksi palvelutarjontaansa.
 • Metsistä on saatavilla muutakin kuin puuta: metsien terveyshyödyt, ekosysteemipalvelut ja lisääntyvä kotimaanmatkailu luovat metsien käytölle uusia mahdollisuuksia.
 • Metsien kasvavat vierailijamäärät saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa hyvinvoinnin lisäksi myös ristiriitoja. Kehitimme tutkimuslaitosten kanssa kestävän matkailun mittareita, joiden avulla voitaisiin hallitusti kehittää matkailun kasvua kulttuuriympäristöissä.
 • Kiinnostus kotimaanmatkailua kohtaan näkyi luonto- ja retkeilykirjojen sekä Loisto navigointi- ja karttaohjelmien kasvava myyntinä Tapion Karttakeskuksessa. Oppaat ja kartat innostavat lähimatkailuun ja tuovat turvallisuutta luonnossa liikkumiseen.

 

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2019

Lue toimitusjohtaja Anne Ilolan katsaus vuodesta 2019 ja tutustu Tapion toimintaan.

Tutustu Tapion yhteiskuntavastuuraporttiin 2019.

 • Anne Ilola
 • Toimitusjohtaja
 • anne.ilola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6008
 • Olli Äijälä
 • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
 • olli.aijala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6074