Ilmastokestävyyden merkitys metsien käytön päätöksenteossa kasvaa jatkuvasti. Metsänhoidon suosituksissa ilmastokestävyydellä tarkoitetaan metsien käyttöä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumista muuttuvaan ilmastoon metsänhoidossa. Nämä tavoitteet edellyttävät uusia, tutkimukseen perustuvia ratkaisuja metsien käyttöön sekä nykyisten keinojen uudelleentarkastelua. Kansallisena yhteisenä tavoitteena on hiiltä sitovat terveet metsät, jotka tuottavat uusiutuvaa raaka-ainetta ja menestyvät myös muuttuvassa ilmastossa.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa maankäyttäsektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jossa ilmastokestävä metsätalous on yksi keskeisistä kokonaisuuksista. Hankkeella toteutetaan Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista.

Logo metsänhoidon suositukset.

Ajankohtaista

Tuloswebinaari 13.12.2022: Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuoda ilmastokestävyys kiinteäksi osaksi metsänhoidon suosituksia. Tätä toteutetaan tuottamalla metsänhoidon suosituksiin uusia tutkimukseen perustuvia metsänhoidollisia vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillintään. Lisäksi tarkennetaan keinoja, joilla metsänhoidossa voidaan sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja sen mukanaan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Suositusten laadintaa varten kootaan järjestelmällisesti uutta ja luotettavaa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia metsänhoidon menetelmien ilmastokestävyydestä. Metsänhoidon suositukset perustuvat pitkäjänteiseen tutkimukseen.

Hankkeen aikana tarkistetaan myös metsänhoidon suositusten laadinnan periaatteet. Uudet suositukset tulevat metsänomistajien ja heitä palvelevien ammattilaisten käyttöön ja tukevat kansallisen kokonaiskestävän metsänhoidon tavoitetta.

Hankkeen päätuloksena ovat uudistetut ilmastokestävyyttä tukevat ja vaihtoehtoja tarjoavat metsänhoidon suositukset. Uudet suositukset julkaistaan vaiheittain vuosien 2021-2022 aikana. Suositukset tulevat saataville www.metsanhoidonsuositukset.fi -sivustolle.

Hankkeen toteutus ja kesto

Hanke toteutetaan 2020 – 2022. Toteutus koostuu tutkimustiedon koonnista, metsänhoidon suositusten laadinnan periaatteiden uudistamisesta sekä teemakohtaisista osaprojekteista (kuva 2). Pohjan työlle antaa vuonna 2020 tehty taustatyö.

Kuva 1. Tiekartta 2020-2023 ilmastokestävyyden tuomisesta osaksi metsänhoidon suosituksia. Jatkokehitys 2023 tarkentuu vuosien 2021–2022 aikana.
Kuva 2. Metsänhoidon suositukset, ilmastokestävä metsätalous -hankkeen osaprojektit. Vuosille 2023 esitetyt aiheet ovat optiota.

Metsänhoitotoimenpiteiden ilmastovaikutusten kuvaaminen -osaprojekti

Osaprojektissa tuotetaan suosituksiin kuvaukset, miten eri metsänhoitotoimenpiteissä otetaan huomioon:

 1. ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja
 2. miten eri toimenpiteillä voi hillitä ilmastonmuutosta.

Metsänhoidon suosituksiin tuotetaan vaihtoehtoja, joilla metsänomistaja voi painottaa hillintää (hiilen varastointi & hiilensidonta) metsätila- ja metsikkötasolla.

Osaprojetissa tarkastellaan myös mm. kiertoaikakysymyksiä, puulajikysymyksiä, sekametsien kasvattamista sekä Pohjois-Suomen erityiskysymyksiä.

Osaprojektin päällikkönä toimii metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo.

Suometsien hoidon kokonaisuus -osaprojekti

Osaprojektissa tuotetaan ilmastonäkökulmasta tarkennetut suositukset:

 • suometsien uudistamisketjuihin
 • hakkuisiin
 • ojien kunnostukseen
 • lannoitukseen
 • vesiensuojeluun
 • suometsien hoidon toimintamalliin
 • suometsien ennallistamiseen ja
 • vesien palauttamiseen.

Samalla tarkennetaan peitteellistä metsänkasvatusta koskevaa sisältöä suometsien ilmastokestävän käytön näkökulmasta.

Osaprojektin päällikkönä toimii vesiensuojelun asiantuntija Tiina Ronkainen.

Metsätuhot ja niiden hallinta -osaprojekti

Osaprojektissa tuotetaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Näkökulmina ovat metsätuhoriskien ennakointi ja varautuminen sekä tuhoista toipuminen. Metsänhoidon suosituksiin tuotetaan malleja, jotka auttavat metsänomistajia varmistamaan metsiensä elinvoimaisuuden ja toimimaan oikein tuhon sattuessa. Suosituksissa kuvataan keskeiset metsätuhoriskit ja niiden metsänhoidolliset torjuntakeinot lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Riskienhallintakeinoja kuvataan alueellisesti ja niin, että ne sopivat metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin.

 • Osaprojekti käynnistyi kesäkuussa 2021 webinaarilla Metsätuhot – pitääkö olla huolissaan.
 • 2021 aikana koostettiin katsaus ja synteesi metsätuhoista ja laadittiin malli, kuinka metsänhoidon suosituksissa metsätuhot käsitellään.
 • Uudet, metsätuhoriskejä käsittelevät metsänhoidon suositukset julkaistaan 2022.

Osaprojektin päällikkönä toimii metsänhoidon asiantuntija Varpu Kuutti. Kumppanina toimii Luonnonvarakeskus.

Ks. uutinen 1.9.2021 Metsätuhoriskien hallintaan tulossa uusia metsänhoidon suosituksia.

Valmistuneet tulokset

Vuonna 2021 julkaistiin uudet suositukset metsitykseen. Näiden suositusten viestintä ja koulutus toteutetaan Metsitystä kestävästi -hankkeessa. Hankkeen toiminnasta on lisätietoa uutisissa ja tapahtumissa. Uudessa Metsätilan hoito -kokonaisuudessa julkaistiin joukko uusia metsänhoidon suosituksia, kuten Metsien kestävä hoito ja käyttö sekä Metsänomistajan tavoitteiden painottaminen metsätilan hoidossa.

Vuoden 2020 päätavoitteena oli käynnistää ilmastokestävän metsätalouden tuominen osaksi metsänhoidon suosituksia. Työtä varten koottiin uusinta tutkimustietoa, järjestettiin useita asiantuntijatilaisuuksia sekä kuultiin suositusten käyttäjiä. Marraskuussa julkaistiin päivitetyt periaatteet suositusten laadinnalle Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet, jolloin ilmastokestävyys tuotiin mukaan uutena elementtinä.

Liittymät

Hankkeella on useita, tärkeitä liittymiä maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden muihin metsiä koskeviin kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Muita Ilmastokestävä metsätalous -hankkeeseen liittyviä projekteja, joissa Tapio kokoaa uutta sisältöä metsänhoidon suosituksiin:

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Logo Nappaa hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.

Projektipäälliköt ja asiantuntijat

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Varpu Kuutti
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • varpu.kuutti(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6052
 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510
 • Tiina Ronkainen
 • Vesiasiantuntija
 • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6035
 • Paavo Ojanen
 • Suometsien asiantuntija
 • paavo.ojanen(at)tapio.fi
 • +358 45 674 2593
 • Tarja Ollas
 • Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
 • tarja.ollas(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6048